Kategori arşivi: Yazılar

Bir Üretim Faktörü Olarak Teknolojinin Değerlendirilmesi ve Yeni Teknoloji Kullanımının Maliyetler Üzerindeki Etkisi

Teknolojik gelişmeler ve globalleşmenin sonucu olarak mal ve hizmet üretiminde yeni ve ileri teknolojilerin kullanımını gittikçe artmaktadır. İnsanların yerini makineler ve robotlar almakta, bilgi teknolojisi üretim ve süreç geliştirmede yoğun bir şekilde kullanılmakta, işletmelerde ki varlık kalemlerini de teknoloji ürünleri lehine değiştirmektedir. İşletmeler emek yoğun yapıdan, teknoloji yoğun yapıya kaymakta ve bu da mamul ve hizmet maliyetlerinde genel üretim maliyetleri’nin büyüklüğünü önemli ölçüde değiştirmektedir.

İndir

İnşaat Projelerinde Kalite Yönetimi Uygulamaları

İnşaat sektöründe kalite Dr. Ishikawa’nın kalite tanımı doğrultusunda ‘en ekonomik, en kullanışlı, müşteriyi daima tatmin eden yapıyı tasarlamak, üretmek, satış sonrası servisleri vermek’ olarak da tanımlanabilmektedir. Burada son ürün olan binanın kalitesinden bahsedileceği gibi sürecin kalitesi de söz konusudur.

İnşaat Yapım Projeleri, işlevi, yeri, büyüklüğü, verilecek hizmetin kapsamı, yapım tekniği, mimari özellikleri, proje ekibinin nitelikleri vb. özelliklere göre biçimlenmektedir. Her projede bu özellikler farklılaşmakta bu da projeye teklik özelliği vermektedir. Bu durum da inşaat sektöründe belirsizliği arttırmakta ve kalite yönetiminin uygulanmasını zorlaştırmaktadır.

İnşaat sektöründe kalite kavramı, ürün kalitesi, tasarım kalitesi ve uygunluk kalitesi gibi değişik boyutlarda karşımıza çıkmaktadır.

Dünyada inşaat sektöründe kalite ile ilgili uygulamalar 1970’li yıllarda başlamış ancak ürünün özellikleri, üretim sürecinin, işgücü ve organizasyonun farklılaşması, müşteri tanımının yapılamaması, sosyo-politik ve iklimsel etkilenmeler vb. problemler ile karşılaşılmıştır. Zaten yapılan çalışmalar ürün veya hizmet kalitesinin organizasyonda yer alan herkesin katılımıyla, sürekli geliştirilmesine yönelik bütünleştirici bir yönetim kavramı olan toplam kalite yönetimi ile ilgili uygulamaların büyük ölçüde başarısızlıkla sonuçlandığını göstermekte ve bu durum temelde, kalite kültürü eksikliği adı altında toplayabileceğimiz nedenlere dayandırılmaktadır.

Ülkemizde inşaat sektöründe kalite ile ilgili çalışmalar, artan rekabet sonucu bu kavram ve teknikleri uygulamadaki zorunluluklar nedeniyle, 1990 sonrası başlamış ve özellikle yurtdışında faaliyet gösteren firmalar, bu konu üzerine hassasiyet göstermişlerdir. Ancak genel olarak bakıldığında, kalite yönetimi uygulamalarının firmanın prestiji ve ihalelerde ön yeterlilik şartları açısından ISO 9001 belgesi almak amacı ile sınırlandırıldığı, üst düzey katılımın sağlanamaması, motivasyon eksikliği, kalite yönetiminden ne elde edileceğinin sorgulanmaması, klasik organizasyon yapısı (değişimi engelleyen tutucu yapı), iletişim sorunları, çalışanların katılımının sağlanamaması, tedarikçilerin kalite ile ilgili çalışmalara dahil edilememesi, değişim için gereken alt yapı eksikliği (teknik araçlar vb.), eğitimin üst yönetim düzeyinde kalması gibi nedenler etkin bir kalite yönetimi sistemi uygulanmasının önünde ki engeller olarak söylenebilir.

Firmaların aynı anda yürüttüğü birden fazla proje söz konusudur ve kalite yönetimi proje ve firma düzeyinde uygulanabilmektedir.

İndir